ادامه معضلات نژادپرستانه در فوتبال ایتالیا؛ این بار کار به توقف بازی کشید!

دالبرت آخرین قربانی توهین های نژادپرستانه در فوتبال ایتالیا است.