post

اطمینان لیورپول از جذب خردان شقیری


لیورپول در نزدیکی جذب شقیری قرار دارد.