با گل سه امتیازی مقابل سویا، بنزما به مسی رسید

تعداد گل های کریم بنزما در سال ۲۰۱۹ به عدد ۲۰ رسید.