post

بررسی نواقص ورزشگاه آزادی در روز تمرین ملی


مسئولان ورزشگاه ازادی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشوراز نواقص ورزشگاه آزادی بازدید کردند.