تمجید تمام قد سرمربی شارلروا از قلی‌زاده و دلفی

سرمربی شارلروا از دو بازیکن ایرانی اش در خط حمله تیمش تمجید کرد.