حمایت دانشگر از چشمی و اسماعیلی


محمد دانشگر استوری های عجیبی را در صفحه شخصی اش در اینستاگرام منتشر کرد.