حمله کوالیارلا به رکوردی تاریخی؛ مسن ترین گلزن ایتالیا

فابیو کوالیارلا بعد از ۳۰۰۰ روز به تیم ملی ایتالیا بازخواهد گشت.