ده روسی در یک قدمی بوکاجنیرز

ده روسی راهی فوتبال آرژانتین می شود.