شجاع خلیل زاده بازی سپاهان را از دست داد

شجاع خلیل زاده دیدار حساس مقابل سپاهان را از دست داد.