صحنه ماندگار دربی تهران؛ تماشاگران علیه زباله‌ها

یکی از صحنه های زیبای دربی، بعد از تمام شدن بازی بود.