طرح نوشت؛ رقابت سایه به سایه مسی و رونالدو

مسی زیر سایه رونالدو قرار نگرفت.