عصبانیت ستارگان بارسلونا از ناکامی رئیس باشگاه در جذب نیمار

ستارگان بارسلونا از عملکرد رئیس این باشگاه ناراضی هستند.