post

لیورپول در صدر فهرست مشتریان شقیری

شقیری استوک سیتی را ترک خواهد کرد.