مقدماتی یورو؛ پیروزی خانگی ایتالیا و اسپانیا

ایتالیا و اسپانیا موفق شدند در خانه خود رقبایشان را شکست دهند.