ونگر: کسی از رئال مادرید با من تماس نگرفته است


ونگر حضورش را در رئال مادرید تکذیب کرده است.