post

پنج سال حضور بیل در رئال مادرید؛ ۱۹ مصدومیت و ۳۹۳ روز دوری از میادین


دوران پنج ساله بیل در رئال مادرید پرفراز و نشیب بوده است.