پوچتینو؛ آنچه منچستریونایتد نیاز دارد!

فروغ پوچتینو، به خوبی نشانگر آن چیزی است که یونایتد فقدانش را حس می کند.