گراهام پوتر: جهانبخش هنوز هم در برنامه‌هایم در برایتون جای دارد

گراهام پوتر به جهانبخش اعتماد دارد.