۱۷ شکست، ۱۸ امتیاز؛ با بدترین رئال قرن ۲۱ آشنا شوید!

رئال سوسیه‌داد شکستی دیگر را بر پیکره کهکشانی ها وارد کرد.